Detail kurzu

Nakládání s chemikáliemi dle REACH a CLP

Asi každý, kdo v rámci svého funkčního zařazení ve firmě nebo v organizaci alespoň částečně přichází do styku s oblastí nakládání s chemickými látkami a přípravky, má své zkušenosti s poměrně rozsáhlou legislativou, která tyto činnosti reguluje. Tato legislativa je současně v důsledku permanentních změn v řídících dokumentech EU podrobována neustálému rozšiřování. Nabízeným kurzem, vedeným zkušeným lektorem praktickou formou, chceme seznámit se současnou závaznou podobou legislativy v dané oblasti a pomoci tak ke kvalifikovanější orientaci zúčastněných.

Záměr

Vysvětlit požadavky legislativy platné pro oblast nakládání s chemikáliemi, která je v současné době silně ovlivňována a aktualizována shodně pro všechny členské státy EU.

Určeno

Především pracovníkům odpovědným v organizacích a firmách za ochranu životního prostředí a za oblast BOZP.

Obsah

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích vč. prováděcích předpisů a jeho současné platné znění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho současná podoba
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vč. prováděcích předpisů a pozdějších úprav
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a jeho současné znění
  • Diskuse, zodpovězení dotazů účastníků

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon