Etický kodex Agentury Ámos

Preambule

Agentura ÁMOS byla v roce 1991 založena s cílem poskytovat služby v oblasti vzdělávání dospělých s vysokou užitnou hodnotou a podílet se tak rozvoji vzdělanosti společnosti. K naplnění tohoto poslání byl vytvořen tento ETICKÝ KODEX. Je souhrnem základních etických norem chování v oblasti poskytování vzdělávacích služeb, k jejichž dodržování se každý zaměstnanec a spolupracovník Agentury ÁMOS v pozici lektora dobrovolně zavazuje.

Čl. I

Základní ustanovení

Každý zaměstnanec Agentury ÁMOS a její spolupracovník v pozici lektora je při výkonu své činnosti při vzdělávání dospělých povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, všechna ustanovení Etického kodexu a pravidla obecně etického profesionálního chování.

Čl. II

Působnost

Etický kodex Agentury ÁMOS je základním dokumentem, kterým se dobrovolně řídí všichni zaměstnanci a spolupracovníci v pozici lektora zejména vůči

 • klientům Agentury ÁMOS (objednatelům vzdělávacích programů i přímým účastníkům vzdělávacích akcí)
 • poskytovatelům souvisejících doprovodných služeb (pronajímatelům školicích prostor, personálu poskytujícímu občerstvovací a ubytovací služby a pracovníkům příslušných servisních organizací)
 • zástupcům státních orgánů, provádějícím kontrolní činnost u akcí spolufinancovaných státním rozpočtem a ESF
 • všem ostatním kolegům v oboru vzdělávání dospělých, a to jak v rámci Agentury ÁMOS, tak vůči konkurenci

Čl. III

Základní principy etického chování zaměstnance

a spolupracovníka Agentury ÁMOS

Zaměstnanec a spolupracovník Agentury ÁMOS v pozici lektor při své činnosti zejména

 • respektuje obecně platné právní předpisy a související legislativu
 • klientům poskytuje své služby kvalifikovaně a na vysoké profesionální úrovni
 • pracuje průběžně na svém všestranném odborném i morálním růstu
 • zachází eticky s informacemi, k nimž získal přístup při poskytování služby klientovi
 • je loajální ve svém vztahu k Agentuře ÁMOS, rozumí a sdílí její vizi, misi i strategii
 • zajímá se o to, jak činnost Agentury ÁMOS i svoji vlastní nadále zlepšovat, především v zájmu splnění a překonání očekávání klientů
 • je hrdý na svou spolupráci s Agenturou ÁMOS, svou činností a chováním ji všestranně dobře reprezentuje a podporuje její dobré jméno
 • respektuje zásady etického chování při zjištění případného profesního selhání zástupce konkurenční organizace, která poskytovala obdobné vzdělávací služby klientovi v minulosti
 • chová se eticky a hospodárně při své spolupráci v rámci projektů, spolufinancovaných ze státního rozpočtu a ESF, spolupracuje s pracovníky státní správy, provádějícími související kontroly dodržování stanovených pravidel
 • je si vědom, že Agentura ÁMOS je sice podnikatelský subjekt, nicméně jejími hlavními hodnotami nejsou peníze a finanční zisk, ale smysluplná a poctivá práce na poli vzdělávání dospělých a s tím související pocit osobní svobodné seberealizace

Čl. IV

Kontrola dodržování etického kodexu

a etických pravidel chování

Dodržování Etického kodexu Agentury ÁMOS sleduje vedení organizace a šetří případné podněty týkající se důvodného podezření z jeho porušování.

Každý zaměstnanec a spolupracovník Agentury ÁMOS v pozici lektora má povinnost upozornit vedení organizace na podezření z porušení ustanovení Etického kodexu nebo jiných obecně uznávaných etických norem jiného zaměstnance nebo spolupracovníka v pozici lektora, pokud k tomu má opodstatněný důvod.

Při šetření případu možného porušení pravidel chování zakotvených v tomto Etickém kodexu či jiných etických norem v oblasti vzdělávání dospělých postupuje vedení organizace ve shodě s obecně platnými právními předpisy a uplatňuje vždy zásadu zdravého rozumu.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex byl projednán a schválen na poradě vedení Agentury ÁMOS dne 15. září 2009 a nabývá účinnosti tímto dnem. V plném znění byl převzat nástupnickou organizací Agentury Ámos pod vedením Heleny Novákové.


V Hradci Králové, 1.ledna 2022

Ing. Helena Nováková, Ing. Helena Nováková, ředitelka Agentury ÁMOS