Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí svých klientů i dalších osob, při shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v souladu s právními normami Evropské unie a s ohledem na to, že účelem těchto Zásad je splnit informační povinnost vůči všem dotčeným osobám (subjektům osobních údajů) vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále též „GDPR“), zveřejňujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů:

Základní pojmy

Uživatel je identifikovaná fyzická osoba, a je tak v postavení subjektu osobních údajů (dále též „Subjekt“).

Poskytovatel je vůči Uživateli správcem osobních údajů (dále též „Správce“).

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává osobní údaje, které získá přímo od Uživatele a které jsou nezbytné pro plnění smluvního vztahu mezi subjektem a správcem. Osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou z hlediska evidence a archivace.

Účel zpracování osobních údajů získaných od Uživatele: osobní údaje Správce zpracovává pro účely plnění smlouvy. Dále na základě souhlasu Správce zpracovává osobní údaje pro marketingové účely nebo pro účely komunikace s Uživateli; v tomto případě není poskytnutí osobních údajů zákonným ani smluvním požadavkem.

Zpracování osobních údajů

Správce je oprávněn v některých případech využít služeb externích společností, které zpracovávají osobní údaje poskytnuté Správci. Za tím účelem je zejména oprávněn uzavřít zpracovatelskou smlouvu s jiným subjektem.

Správce je oprávněn na základě jeho oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje Uživatelů pro účely přímého marketingu, neboť přímý marketing je ve smyslu GDPR oprávněným zájmem Správce. Proti tomuto způsobu zpracování můžete podat námitku.

Uživatel bere na vědomí, že není povinen poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani udělit souhlas s jejich zpracováním.

Osobní údaje Uživatelů nebudou zpřístupněny třetím osobám ve formě veřejně přístupného seznamu.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, ani mezinárodních organizací.

Osoba pověřená ochranou osobních údajů

Správce jmenoval osobu pověřenou ochranou osobních údajů, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím emailu: info@agentura-amos.cz.

V případě potřeby je možné kontaktovat Správce prostřednictvím výše uvedené adresy.

Práva subjektů

Subjekt je oprávněn uplatňovat vůči Správci níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR. Práva Subjektu jsou následující:

 • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, jestli osobní údaje, která se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás Správce zpracovává.
 • Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti plynoucí z právních předpisů.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy Správce bude přesnost osobních údajů ověřovat.
 • Právo na přenositelnost údajů: V některých případech, vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu), máte právo na to, aby Vám Správce poskytl Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo nebýt předmětem automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.

Poskytnutí souhlasu a právo jej kdykoliv odvolat

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován Poskytovateli, jakožto správci osobních údajů.

V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a souhlasíte-li s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně. Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je tak Vaší svobodnou volbou, a Správce Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).

Souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete odvolat prostřednictvím emailu info@agentura-amos.cz.

Stížnosti

Máte právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k naší osobě pověřené ochranou osobních údajů, dle údajů uvedených v odstavci 4.

Máte rovněž právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k dozorovému úřadu, především v členském státě obvyklého pobytu nebo výkonu práce, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poskytování osobních údajů ze strany subjektu údajů

V případech, kdy je poskytování Vašich osobních údajů z Vaší strany zákonným požadavkem, máte povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Stejná situace nastává, pokud je Vaší povinností poskytnout osobní údaje na základě uzavřené smlouvy. Pokud je poskytnutí osobních údajů povinné, a z Vaší strany k jejich poskytnutí nedojde, může dojít k uplatnění důsledků uvedených v příslušném právním předpise, resp. smlouvě.

Obchodní sdělení

Pokud projevíte svůj výslovný souhlas s tím, že Poskytovatel může použít Vaši emailovou adresu pro účely zasílání obchodních sdělení, budou Vám obchodní sdělení zasílána. Budete však oprávněni vzít kdykoliv zpět svůj souhlas prostřednictvím emailu info@agentura-amos.cz. V patičce každého doručeného emailu najdete zároveň odkaz pro odhlášení se od odběru obchodních sdělení. Po odhlášení Vám již nebudeme obchodní sdělení zasílat.

Odpovědi na nejčastější otázky

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme a za jakým účelem?

 • Osobní údaje, zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu bez souhlasu klienta: identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, zaměstnavatel, adresa, podpis, event. daňové identifikační číslo a IČ);
 • Kontaktní údaje: osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem (zejména kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné doplňující kontaktní informace);
 • Údaje o využívání služeb: údaje o sjednání a využívání služeb agentury (např. údaje o telefonických hovorech, záznamy písemné komunikace s klientem).
 • Osobní údaje, které agentura zpracovává se souhlasem klienta za účelem marketingového využití údajů (jsou obsahem „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“): na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti je agentura oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi byly poskytnuty.

Poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Agentura však nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud nemá k dispozici osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Agentura využívá kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, které zajišťují ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou, zničením či jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu osobní údaje poskytujeme?

 • Státním orgánům a dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy;
 • Dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv agentury, tj. např. soudům. Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • Specializovaným externím subjektům – zpracovatelům, kteří pro agenturu provádějí úkony na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů;
 • Se souhlasem zákazníka nebo na jeho přání mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Má zákazník ke svým osobním údajům přístup a jaké jsou povinnosti agentury?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o zákazníkovi agentura zpracovává, si lze vyžádat v kanceláři agentury. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu vyhotoví agentura bez zbytečného odkladu a předá ji zákazníkovi.

Za agenturu Ámos – Ing. Helena Nováková, majitelka firmy

Poslední aktualizace 3. 1. 2023 – 10:35