Informace a pokyny pro účastníky kurzů

Informace pro účastníky / Obchodní podmínky

Přibližně týden před konáním kurzu zasíláme podrobné informace o organizaci kurzu (zahájení a ukončení, denní rozvrh apod.), místě konání a pokud jste v přihlášce projevili zájem, i o ubytování. Máte-li doplňující otázky či specifická přání, neváhejte se zeptat. Rádi Vám pomůžeme!

Následující podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a Agenturou Ámos a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah vzniká na základě objednávky či potvrzení vzdělávacího projektu. Tyto obchodní podmínky (PDF) jsou platné od 1. 1. 2015.

Za Agenturu ÁMOS

Mgr. Ivana Sodomková

Tel/fax: 469 638 467
info@agentura-amos.cz

O Agentuře ÁMOS

Agentura ÁMOS Chrudim, IČ: 11599570, se sídlem v Chrudimi III, Jungmannovo nábřeží 319, je zapsaná v OR Krajského soudu Hradec Králové, v oddílu A, vložce č. 9500 pod názvem Ivana Sodomková – Agentura ÁMOS. Poskytujeme služby v oblasti otevřených kurzů a podnikových akcí na zakázku.

Organizace kurzu a osvědčení o absolvování

Přibližně týden před konáním kurzu zasíláme podrobné informace o organizaci kurzu (zahájení a ukončení, denní rozvrh apod.), místě konání, a pokud jste v přihlášce projevili zájem, i o ubytování.

Zahájení vícedenních kurzů je vždy 1. den v 9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin), ukončení poslední den do 15 hodin, resp. podle upřesňujících informací. Agentura si vyhrazuje právo na případné změny v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a na zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám včas e-mailem nebo telefonicky zašleme. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši.

Účastníkům kurzu či semináře vystavíme Osvědčení o jeho absolvování, s uvedením obsahového zaměření, rozsahu a data konání akce. Osvědčení zasíláme obvykle do 14 dnů od konání akce, vždy však po faktické úhradě vložného.

Na vyžádání také vystavíme účastníkovi také potvrzení o účasti na kurzu či semináři.

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes webové stránky, e-mailem, případně jinou písemnou formou, pokud tento způsob bude obsahovat všechny potřebné náležitosti uvedené v přihlášce na webových stránkách.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s organizačními pokyny. Přijetí přihlášky následně potvrdíme. V případě, že přihlášku zašlete prostřednictvím webových stránek, přijde Vám automaticky na Vaši e-mailovou adresu rekapitulace Vaší objednávky. Pokud tuto zprávu neobdržíte, Vaše objednávka se nezdařila. Přijetí přihlášek zpětně potvrzujeme (zpravidla do 24 hodin od jejich obdržení).

Přihlášky evidujeme v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity kurzu či semináře. V případě obsazení akce nabídneme náhradní termín, nebo vrátíme vložné, pokud již bylo uhrazeno.

Přihlášky se přijímají nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce, v případě kratšího termínu po předchozí konzultaci s agenturou.

Účastnický poplatek a způsob úhrady

Účastnický poplatek zahrnuje zajištění lektorů, studijní materiály a občerstvení účastníků (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek), pokud není uvedeno jinak. Cena kurzu nezahrnuje dopravu, ubytování a stravování. Ceny kurzů uvádíme bez DPH (v závorce s DPH včetně sazby daně).

Cenu kurzu poukažte prosím na náš účet u KB Chrudim,  č. účtu 532849531/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo příslušné akce. Po uskutečnění platby obdržíte daňový doklad, kterým Vám potvrdíme zaplacení účastnického poplatku.

V případě hotovostní platby – účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme. Tento způsob úhrady je třeba domluvit se zástupci agentury předem.

U „věrných zákazníků“ zasíláme fakturu klientům až po uskutečnění akce běžnou poštou s obvyklou dobou splatnosti 14 dní.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět.

Po tomto termínu a v případě, že účastník se bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Na kurz je však možné vyslat náhradníka.

Sleva pro věrné zákazníky

Každému účastníku otevřených kurzů a seminářů poskytneme BONUS v podobě 10 %  slevy z ceny dalšího kurzu či semináře z naší nabídky. Bonus má platnost jeden rok a je přenosný.

Firmy, které obdrží od agentury statut „Věrný zákazník“ mají stálou slevu z vložného na otevřené kurzy 20%. Podmínky získání tohoto statutu Vám na vyžádání rádi sdělíme.

Studentům řádného denního studia a ženám na mateřské dovolené můžeme poskytnout slevu do výše 50 % z ceny kurzu nebo semináře z naší celkové nabídky. Pro tuto možnost nás prosím kontaktujte.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů AGENTUROU ÁMOS v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa firmy, která ho na kurz vysílá (příp. adresa bydliště, pokud se přihlašuje jako soukromá osoba), číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely plnění smluvních závazků a pro marketingové účely AGENTURY ÁMOS jako jsou například zasílání informací a obchodních sdělení AGENTUROU ÁMOS na poskytnutou elektronickou adresu nebo pořízení a následného publikování fotografie své osoby. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí.

Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený AGENTUŘE ÁMOS může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na její adresu.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu agentura povinna tuto informaci poskytnout.