Mistr výroby

Funkce mistra či „teamleadera“ a její správný výkon má ve výrobních firmách rozhodující význam při praktické transformaci záměrů managementu směrem „dolů“, tedy k dělníkům ve výrobních provozech, na linkách a montážních pracovištích. K tomu, aby mohl správně a efektivně plnit očekávanou roli „mlýnského kamene“ mezi vedením a podřízenými spolupracovníky, potřebuje být mistr (v zájmu firmy, spolupracovníků i zájmu svém) vybaven vedle znalosti příslušné profese i klíčovými komunikačními a manažerskými dovednostmi, včetně potřebných znalostí z oblasti řízení a  kvality. Účastníci vzdělávacího cyklu dostanou možnost se s těmi nejdůležitějšími seznámit.

Záměr

Pracovníkům ve funkci mistra poskytnout vybrané znalosti z psychologie osobnosti, komunikačních a manažerských dovedností, umožňující vytváření efektivních vztahů s nadřízenými i podřízenými pracovníky.

Poskytnout účastníkům podklady pro efektivní řízení výroby, které mohou firmu nasměrovat k vyšší produktivitě a optimálnímu využívání zdrojů. Výstupem mohou být vstupy pro využívání principů štíhlé výroby a jejímu nastavení, včetně vlivu ergonomie pracovišť a lidského faktoru na celkové výsledky. Pro správné plánování výroby je však třeba znát také požadavky na správné kalkulování nákladů, jež jsou základem právě efektivního řízení výroby. Účastníci tak získají informace potřebné pro řízení výrobních nákladů.

Určeno

Především mistrům, teamleaderům a pracovníkům na střední či nižší úrovni řízení.

Obsah

1. modul:

Řízení výroby – plánování výroby, štíhlá výroba, produktivita výroby
 • Řízení výrobních procesů
 • Historický vývoj managementu výroby
 • Štíhlá výroba – LEAN PRODUCTION
 • Moderní koncepce plánování a řízení výroby
 • Systémy plánování a řízení výroby
 • SWOT analýza
 • JIT
 • KANBAN
 • Teorie omezení
 • Paretova analýza
 • Metoda ABC
 • FMEA
 • KAIZEN
 • TPM (Totálně produktivní údržba)
 • Cvičení, týmové práce
 Výrobní náklady a jejich řízení
 • Členění výrobních nákladů
 • Systém evidence výrobních nákladů
 • Zisk a výrobní náklady
 • Vliv nákladů výroby na zisk (včetně reklamací a řízení neshod)
 • Koncepce celkových nákladů
 • Sledováním efektivnosti nákladů na výrobní výkony (tj. jejich evidováni, plánováni, či rozpočtováni a nákladový controlling)
 • Oceňováním výrobních nákladů, za podmínky precizního kvalitativního vymezeni jejich pojmu a obsahu,
 • Působení výrobních metod na úspory nákladů všech materiálových toků
 • Cvičení, týmové práce

2. modul:

Efektivní komunikace a zvládání náročných situací při vedení lidí 
 • Efektivní komunikace s podřízenými, role mistra
 • Způsoby jednání s různými osobnostními typy
 • Sdělování informací, zadávání úkolů, komunikační chyby a jak se jich vyvarovat
 • Přijímání a poskytování zpětné vazby, přijímání kritiky, konstruktivní kritika
 • Konflikt v komunikaci
 • Spouštěče konfliktů, zvládání emocí – svých i druhých
 • Bludný kruh konfliktu, náměty na řešení konfliktních situací
 • Úloha vedoucího pracovníka při řešení konfliktů na pracovišti
 • Cvičení, modelové situace s využitím konkrétních námětů účastníků kurzu

3. modul:

Ergonomie a lidský faktor
 • Hledisko prostorového a organizačního uspořádání výrobního procesu
 • Pojem a cíle produkčního a operačního managementu,
 • Základní výrobní činitele,
 • Členění – typologii výrobních systémů, věcnou, časovou a prostorovou strukturu produkčních procesů.
 • Racionalizace prostorového uspořádání výroby
 • Cíle a přínosy štíhlého layoutu
 • Uspořádání pracovišť ve výrobní hale
 • Přechod k buňkovému uspořádání
 • Lidský faktor a chyby
 • Cvičení, týmové práce
Pracovně právní minimum pro mistry a základy personalistiky
 • Zákoník práce a role mistra, základní práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků
 • Pracovní poměr a jeho náležitosti
 • Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, dovolená a její čerpání
 • Absence, překážky v práci
 • Náhrada škody, pracovní úrazy
 • Diskuse, zodpovězení dotazů

4. modul:

Vedení pracovního kolektivu, týmové řešení problémů
 • Pravidla a zásady úspěšného řízení lidí
 • Řízení a vedení – rozdíly v přístupech, týmová spolupráce
 • Situační vedení a jeho využití v pracovních vztazích
 • Zásady pravidla plánování času, týdenní plánování
 • Efektivní komunikace při motivaci lidí – pravidla, zásady
 • Motivační a demotivační faktory, motivace k pracovnímu výkonu
 • Motivační nástroje a jak s nimi zacházet
 • Pravidelné pracovní hodnocení – důvody, cíle a způsoby
 • Hodnotící pohovor jako dialog partnerů
 • Cvičení, modelové situace s využitím konkrétních námětů účastníků kurzu

Zakončení

Po úspěšném absolvování závěrečného testu bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Obsah programu vychází z dlouhodobých zkušeností s výcvikem mistrů ve výrobních firmách, často se zahraničním vlastníkem.

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

21800 Kč bez DPH (26378 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email