Bezpečný výrobek

Každá úspěšně fungující firma by měla znát legislativní požadavky, týkající se tzv. ochrany oprávněného (veřejného) zájmu a v každodenní praxi se jimi řídit. Ochranou oprávněného zájmu se rozumí, že její výrobky jsou bezpečné – nemají při svém provozu negativní vliv na život a zdraví osob, nemovitý a movitý majetek a životní prostředí. Kurz je určen především pracovníkům výrobních podniků s akcentem na dodavatele automobilového průmyslu.

Záměr

Poskytnout účastníkům kurzu základní orientaci v problematice, vysvětlit jim požadavky legislativy EU (tzv. komunitárního práva) a legislativy ČR v oblasti ochrany oprávněného zájmu a uvést možná nebezpečí, vyplývající z jejich nedodržování.

Určeno

Střednímu i vrcholovému managementu malých a středních výrobních podniků, pracovníkům odpovědným ve výrobních firmách za danou oblast.

Obsah

 • Nejdůležitější instituce EU, primární a sekundární právo EU
 • Akty sekundárního práva EU – nařízení, rozhodnutí, doporučení a směrnice
 • Přehled legislativních úprav EU a ČR v oblasti ochrany veřejného zájmu
 • Jednotný vnitřní trh EU a jeho čtyři svobody, technické překážky mezinárodního obchodu
 • Volný pohyb průmyslových výrobků a posuzování shody – zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění
 • Všeobecná bezpečnost výrobků – zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů
 • Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku – zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem vč. novelizace
 • Ochrana spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • Specifika dodavatelů automobilového průmyslu:
  – systémy homologace motorových vozidel, jejich částí a příslušenství
  – díly zvláštního významu (tzv. „D – díly“)
  – určování a řízení zvláštních znaků
 • Výměna zkušeností, diskuse a zodpovězení dotazů účastníků kurzu

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 14:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

2200 Kč bez DPH (2662 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email