Fungující LOGISTIKA – znak úspěšné výrobní firmy

Logistika je oblast, na které primárně záleží, zda dané produkty budou ve správném čase, na správném místě, v požadovaném množství a kvalitě. Zda tedy kalkulovaný zisk bude mít vytvořen správný základ pro očekávané plnění. Program kurzu nabízí účastníkům možnost pochopení principů a zásad správné výrobní praxe v rámci řízení logistiky včetně navazujících činností, které jsou neoddělitelnou součástí logistiky a na něž se ve firmách zapomíná, nebo jsou řízena zcela odděleně bez provázanosti s útvary, které logistiku zajišťují.


IATF 16949:2016 (především) pro „nekvalitáře“

Pro organizace zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu platí vedle základních požadavků na kvalitu obsažených v ČSN EN ISO 9001:2016 i nástavbové požadavky, uvedené ve standardu IATF 16949:2016. Všichni pracovníci firem, které tento systém aplikují, musí být s jeho obsahem seznámeni – přiměřeně svému zařazení.


Náklady (ne)kvality – ekonomika pro neekonomy

Chápat obsah pojmů efektivnost, hospodárnost, cash flow, normování práce, finanční plánování, kalkulace nákladů a některých dalších by mělo patřit k malé násobilce každého současného manažera. Co je ale důležitější, aby každý znal i jejich praktický význam a věděl, co jeho firmu stojí zanedbaná kvalita v jakékoliv části celého firemního systému.


Řízení rizik podle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Rizika každá firma – pokud chtěla přežít – hodnotila dnes a denně, bez ohledu na akcentovaný požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2016. Jen se o nich mnohdy nemluvilo jako o analýze a řízení rizik, ale byla to prostě „jen“ reakce na okolní prostředí a nastavení preventivních opatření. A o tom to celé vlastně je. Nehledejme problémy tam, kde nejsou, jen si osvěžme své znalosti a dovednosti a využijme stávající nástroje a naučme se je efektivně používat.


Kvalita + logistika

Logistika je oblast, na které primárně záleží, zda dané produkty budou ve správném čase, na správném místě, v požadovaném množství a kvalitě. Zda tedy kalkulovaný zisk bude mít vytvořen správný základ pro očekávané plnění. Program kurzu nabízí účastníkům možnost pochopení principů a zásad správné výrobní praxe v rámci řízení logistiky včetně navazujících činností, které jsou neoddělitelnou součástí logistiky a na něž se ve firmách zapomíná, nebo jsou řízena zcela odděleně bez provázanosti s útvary, které logistiku zajišťují.


Technik kvality

Technik kvality musí umět analyzovat a řešit problémy s kvalitou tak, aby se už neopakovaly. Musí být připraven spolupracovat na tom, aby se firmě dařilo posunout péči o kvalitu z výroby do projektů. Projekty musí dodržet náklady, termíny, ale i kvalitu. Nesmíme vyvinout výrobek a přitom opakovat chyby ze „starých“ výrobků. Chceme být hrdí na svoji práci, na to, jak pomáháme výrobkům, zákazníkům, firmě a spolupracovníkům.


Dokumentace systému managementu kvality

Dokumentace systému managementu kvality má sloužit k udržování jeho správné funkce, jako podpora kvalifikovaného řízení procesů a jako východisko pro jejich další zlepšování. V organizaci zpravidla bývá dokumentace velké množství, ale odpovídá vždy realitě? Popisuje skutečný průběh procesů? Je užitečným pomocníkem anebo spíše přítěží při efektivním a účinném řízení procesů? Zdálo by se, že odpovědi na tyto otázky budou po více než 20 letech budování systémů managementu kvality a jejich certifikace v organizacích vyjasněny, ale zdaleka tomu tak není.


Štíhlá výroba/Lean Manufacturing

Školení nabízí účastníkům možnost pochopení jednoduchých metod, které firmy mohou použít v rámci trvalého zlepšování. Stěžejní myšlenkou je zbavení se všeho přebytečného. Podniky by měly usilovat o eliminaci či alespoň redukci zbytečných nákladů. Především těch, které nepřinášejí zákazníkům užitek, a tudíž za ně nejsou ochotni zaplatit. Jako u všeho, když dva dělají totéž, není to totéž. Proto i zkušenosti z druhých firem mohou být jen inspirací a nikoli absolutním návodem.

 

 


Základy systémové kvality

Účastníci našich kurzů ke kvalitě občas v rámci zpětné vazby uvádějí, že se jim nedostává některých základních znalostí, které by jim umožnily lepší pochopení probírané látky. Nejsou to jen ti, kdo změnili zaměstnání a dostali se do – z hlediska kvality – náročnějšího prostředí, ale v řadě případů i absolventi, kteří se dostali se systémovou kvalitou do styku pouze ve škole (třeba i vysoké). Tento kurz může vhodně doplnit mezeru ve stávající nabídce programů na trhu vzdělávání.


Bezpečný výrobek podle požadavků IATF 16949:2016

Každá úspěšně fungující firma, zejména v prostředí automotive, resp. IATF 16949:2016, by měla znát důležité požadavky, týkající se tzv. ochrany oprávněného (veřejného) zájmu a v každodenní praxi se jimi řídit. Ochranou oprávněného zájmu se rozumí, že výrobky jsou bezpečné. Kurz je určen především pracovníkům výrobních podniků s akcentem na dodavatele automobilového průmyslu.


Kvalita výrobku a kontrolní plán

Nejvyšší představitel Toyoty stál před americkým Kongresem a přiznal: „Ano, podlehli jsme touze po růstu a zisku a podcenili jsme péči o kvalitu“. Proč některé Toyoty nebrzdily? Nebyla to konstrukční chyba, která by se projevovala na všech autech. Byla to náhodná chyba, vyskytující se jenom někdy a jen na některých autech. Tuto chybu nemohla objevit kontrola 1. kusu ani sebelepší „vzorkování“. Tuto chybu mohla odhalit poctivá statistická analýza výsledků kontroly. Stávající kontrolní technologie Toyotu neochránily.


Kvalita pro mistry

Ve firmách s certifikovaným systémem managementu kvality má z hlediska zvyšování povědomí o kvalitě u personálu mimořádný význam funkce mistra. Podle našeho mínění tomu současná nabídka vzdělávacích programů plně neodpovídá, ať již z hlediska svého zaměření nebo délky trvání, a proto nabízíme tento prakticky zaměřený kurz přiměřeného rozsahu.