Metrologie pro pokročilé

Měřicí procesy tvoří významnou část systémů managementu kvality a kontroly výrobních procesů. Protože tyto procesy musí splňovat požadavky zákona o metrologii, musí být efektivní a účinné dle požadavků modelových norem QMS, musí být zároveň realizovány účelně a být úměrné potřebám organizace.

Program tohoto kurzu navazuje na obsah kurzu Základy metrologie v systému kvality. Je určen k rozšíření a aktualizaci získaných znalostí v oboru metrologie.


Produktivní údržba v automotive – TPM

Pro docílení maximální efektivnosti každého výrobního podnikatelského subjektu je důležité optimálně využívat výkon strojů a zajistit jejich dlouhodobou spolehlivost. Údržba strojů je z hlediska ztrát jednou z významných oblastí pro zvyšování produktivity i hledání zdrojů pro snižování nákladů. Zvláštní důraz na zajištění TPM /Totálně produktivní údržba/ je kladen ve sféře dodavatelů do automotive v požadavcích předpisu IATF 16949:2016.


Racionalizace a normování práce

Zavedený systém řízení kvality produkce je základem pro každou výrobní společnost. Hlavním smyslem podnikatelského subjektu je však efektivně generovat zisk. Pokud nemáme pod kontrolou náklady a jen se utěšujeme, že jsme stále v „černých číslech“, hrajeme si s ohněm a není rozhodně možné říci, že je firma efektivně řízena. Efektivní řízení představuje především vhodné využití zdrojů společně se správným řízením nákladů, což může ušetřit potřebu dalších pracovníků. Opravdu jich mají firmy nedostatek?


CORE TOOLS dle požadavků IATF 16949:2016

Poslední novela předpisu pro kvalitu u dodavatelů automobilového průmyslu IATF 16949:2016 přinesla kromě jiných zásadních změn i důrazný požadavek na uplatňování vybraných metod, označovaných ve zkratce Core Tools. Jedná se především o FMEA, MSA, SPC, APQP a PPAP. Tímto kurzem vycházíme vstříc potřebě získání základních znalostí o těchto metodách.


Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP)

Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP) slouží zákazníkovi k prokázání schopnosti organizace porozumět všem jeho požadavkům a k poskytnutí důkazu o tom, že výrobní proces má potenciál vyrábět produkt ve shodě se všemi jeho požadavky, včetně kapacit. V automobilovém průmyslu bez předložení PPAP dokumentace a bez jejího posouzení není možno dodávat výrobky do sériového procesu. Proto správné pochopení všech požadavků na PPAP je jedním ze základních předpokladů hladkého předání procesu a produktu z předsériové fáze do sériové produkce.


Řízení rizik podle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Rizika každá firma – pokud chtěla přežít – hodnotila dnes a denně, bez ohledu na akcentovaný požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2016. Jen se o nich mnohdy nemluvilo jako o analýze a řízení rizik, ale byla to prostě „jen“ reakce na okolní prostředí a nastavení preventivních opatření. A o tom to celé vlastně je. Nehledejme problémy tam, kde nejsou, jen si osvěžme své znalosti a dovednosti a využijme stávající nástroje a naučme se je efektivně používat.


Kvalita + logistika

Logistika je oblast, na které primárně záleží, zda dané produkty budou ve správném čase, na správném místě, v požadovaném množství a kvalitě. Zda tedy kalkulovaný zisk bude mít vytvořen správný základ pro očekávané plnění. Program kurzu nabízí účastníkům možnost pochopení principů a zásad správné výrobní praxe v rámci řízení logistiky včetně navazujících činností, které jsou neoddělitelnou součástí logistiky a na něž se ve firmách zapomíná, nebo jsou řízena zcela odděleně bez provázanosti s útvary, které logistiku zajišťují.


CONTROL PLAN (Plán kontroly a řízení)

Kontrolní činnost je nedílnou součástí manažerských aktivit na všech stupních řízení. Smyslem kontroly je získat důvěru, že reálný stav se vyvíjí žádoucím směrem a určených cílů bude dosaženo. Pod pojmem kontrolní činnost se obvykle rozumí soubor závazných dokumentů, které vytvářejí podmínky pro kontrolu procesů a výrobků. Plán kontroly a řízení (Control Plan, kontrolní plán) určuje postup, jak takovou kontrolu spolehlivě zabezpečit


DOE – Zlepšování zadarmo

DOE je jedním z nejlepších nástrojů kvality, který však často většinou nepoužíváme. Proč? Protože ho normy a předpisy pro systémy managementu kvality bezpodmínečně nepožadují.

DOE je jeden z hlavních trumfů, které využívají Green Belti a Black Belti v Six Sigma projektech zpravidla tehdy, když parametr výrobku ovlivňuje více parametrů procesu, je obtížné vyznat se ve spleti závislostí a optimálně nastavit parametry procesu tak, aby daný parametr výrobku co nejlépe „vyšel“.

Při použití DOE nic neinvestujeme. To, co máme, se snažíme využít co nejlépe. DOE není problém matematický, ale manažerský! DOE není pro každého. Jestli ve Vaší firmě nefunguje management, DOE Vám nepomůže.


Technik kvality

Technik kvality musí umět analyzovat a řešit problémy s kvalitou tak, aby se už neopakovaly. Musí být připraven spolupracovat na tom, aby se firmě dařilo posunout péči o kvalitu z výroby do projektů. Projekty musí dodržet náklady, termíny, ale i kvalitu. Nesmíme vyvinout výrobek a přitom opakovat chyby ze „starých“ výrobků. Chceme být hrdí na svoji práci, na to, jak pomáháme výrobkům, zákazníkům, firmě a spolupracovníkům.


FTA – Analýza stromu poruchových stavů

Školení nabízí účastníkům možnost pochopení metod, které firmy mohou použít v rámci využití údržby strojů a zařízení a tím trvalého snížení nákladů výroby. České „dvakrát měř a jednou řež“ je více aktuální, než je kdokoli ochoten připustit. Vždyť kolik je firem, které nemají čas na prevenci, ale mají vždy dost času na opravy, a opravy přinášejí nejen ztráty, ale především náklady.


5S – kvalita je pořádek

Školení nabízí účastníkům možnost pochopení velmi jednoduché metody, která byla vyvinuta v Japonsku a poprvé aplikována společností TOYOTA. Metoda založená na pěti krocích, které posouvají společnost kupředu a umožňují, kromě vlastního výrobního know how, nejen trvale zlepšovat své procesy, ale především pomáhají snižovat náklady, což jsou vlastně ztráty, které neumožňují společnostem efektivní růst.


Dokumentace systému managementu kvality

Dokumentace systému managementu kvality má sloužit k udržování jeho správné funkce, jako podpora kvalifikovaného řízení procesů a jako východisko pro jejich další zlepšování. V organizaci zpravidla bývá dokumentace velké množství, ale odpovídá vždy realitě? Popisuje skutečný průběh procesů? Je užitečným pomocníkem anebo spíše přítěží při efektivním a účinném řízení procesů? Zdálo by se, že odpovědi na tyto otázky budou po více než 20 letech budování systémů managementu kvality a jejich certifikace v organizacích vyjasněny, ale zdaleka tomu tak není.


Štíhlá výroba – štíhlé myšlení

Školení nabízí účastníkům možnost pochopení jednoduchých metod, které firmy mohou použít v rámci trvalého zlepšování. Stěžejní myšlenkou je zbavení se všeho přebytečného. Podniky by měly usilovat o eliminaci či alespoň redukci zbytečných nákladů. Především těch, které nepřinášejí zákazníkům užitek, a tudíž za ně nejsou ochotni zaplatit. Jako u všeho, když dva dělají totéž, není to totéž. Proto i zkušenosti z druhých firem mohou být jen inspirací a nikoli absolutním návodem.

 

 


5 x proč? a 8 D Report

Identifikace problémů v každé firmě jistě stojí nejen nemalé úsilí, ale především náklady. Náklady na nekvalitu, kterou nám zákazník nezaplatí. Zákazník chce spolehlivé dodávky ve sjednané kvalitě, za sjednanou cenu a ve sjednané době. Proto je třeba umět odhalovat příčiny a variabilitu chybovosti, nacházet opatření k zabránění opakování takových chyb. A především, když už k chybě dojde, poučit se a stejné chyby neopakovat. Jak praví staré české přísloví „Dvakrát měř a jednou řež“. Bohužel v dnešní době není v mnoha firmách čas na „měření“.


Základy systémové kvality

Účastníci našich kurzů ke kvalitě občas v rámci zpětné vazby uvádějí, že se jim nedostává některých základních znalostí, které by jim umožnily lepší pochopení probírané látky. Nejsou to jen ti, kdo změnili zaměstnání a dostali se do – z hlediska kvality – náročnějšího prostředí, ale v řadě případů i absolventi, kteří se dostali se systémovou kvalitou do styku pouze ve škole (třeba i vysoké). Tento kurz může vhodně doplnit mezeru ve stávající nabídce programů na trhu vzdělávání.


Základy kalibrace měřidel

Kvalita výrobků stále více závisí na spolehlivém měření. Povinností organizace je splnění požadavku návaznosti měřidel a měření na státní etalony, která je zajišťována převážně kalibrací měřidel. Jedná-li se o hledisko firemních nákladů na kalibraci, je možné zvolit způsob interní kalibrace. K tomu je však potřeba vyjádření úplného výsledku měření, které obsahuje jak vlastní hodnotu měřené veličiny, tak i nejistotu měření patřící k této hodnotě.


Interní auditor IATF 16949:2016

Pro organizace zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu byly revidovány nástavbové požadavky k ČSN EN ISO 9001:2016 v novém standardu IATF 16949:2016. Organizace, které tento systém zavádějí, nebo již jej mají zaveden, musí mít interní auditory, kteří jsou k auditování požadavků této technické specifikace plně kvalifikováni.

 


Interní auditor kvality v automotive

Hlavním posláním interního auditora kvality je zabezpečovat zpětnou vazbu o dosažené úrovni fungování systému managementu kvality, jeho účinnosti a efektivnosti a spolupracovat na hledání způsobů pro jeho další zlepšování. Tato činnost vyžaduje náležitou kvalifikaci ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2018.

Pro interní auditory kvality v automobilovém průmyslu platí podmínka absolvovat základní výcvik o rozsahu minimálně 24 hodin, aby mohli být zařazeni do nástavbového kurzu INTERNÍ AUDITOR IATF 16949:2016. Tomuto požadavku kurz vyhovuje.


Audit procesu podle VDA 6.3

Audit procesu podle VDA 6.3 je častým prostředkem ověřování způsobilosti dodavatele ze strany zákazníka zejména v automobilovém průmyslu.  Proto je užitečné, aby se s požadavky tohoto předpisu ve výrobní firmě seznámil každý, kdo se k auditu procesu může doslova jen „připlést“. A k tomu vůbec nepotřebuje být certifikovaným auditorem ve smyslu licenčních požadavků VDA.


Filozofie nulových vad „Zero Defects“

Pro podnikatelské subjekty, které to se svou budoucností myslí vážně, se dávno staly certifikáty různých subsystémů managementu podmínkou nutnou, nikoliv postačující pro jejich další podnikatelskou úspěšnost. Jednou z cest, jak být úspěšnější, může být právě „Zero Defects“ se svým souborem nástrojů a technik, s nimiž máte možnost seznámit se v tomto kurzu.


Interní auditor ISŘ (QMS, EMS a BOZP)

Integrovaný systém řízení (ISŘ) zaměřený na aspekty kvality a ochrany životního prostředí je dnes zcela běžnou formou záruk vyspělých firem vůči zákazníkům a okolí, v němž působí. Aspekt bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se součástí těchto systémů postupně stává. Samozřejmou povinností firem se zavedeným ISŘ je provádět interní audity pracovníky s absolvovaným výcvikem ve smyslu požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2018.

Tímto kurzem nabízíme možnost získání způsobilosti interního auditora pro všechny uvedené subsystémy ISŘ, tedy QMS, EMS a BOZP.


Bezpečný výrobek podle požadavků IATF 16949:2016

Každá úspěšně fungující firma, zejména v prostředí automotive, resp. IATF 16949:2016, by měla znát důležité požadavky, týkající se tzv. ochrany oprávněného (veřejného) zájmu a v každodenní praxi se jimi řídit. Ochranou oprávněného zájmu se rozumí, že její výrobky jsou bezpečné. Kurz je určen především pracovníkům výrobních podniků s akcentem na dodavatele automobilového průmyslu.


Novelizovaná norma ISO 19011:2018

Novela normy ISO 19011:2018 – Směrnice pro auditování systému managementu – přináší některé nové požadavky, s nimiž musejí být všichni stávající interní auditoři kvality, EMS a BOZP prokazatelně seznámeni.

Tento kurz přináší podrobné informace o obsahu normy ČSN EN ISO 19011:2018 vč. praktických příkladů uplatnění jejích požadavků do dokumentace a zavedení do auditní praxe.


Kvalita výrobku a kontrolní plán

Nejvyšší představitel Toyoty stál před americkým Kongresem a přiznal: „Ano, podlehli jsme touze po růstu a zisku a podcenili jsme péči o kvalitu“. Proč některé Toyoty nebrzdily? Nebyla to konstrukční chyba, která by se projevovala na všech autech. Byla to náhodná chyba, vyskytující se jenom někdy a jen na některých autech. Tuto chybu nemohla objevit kontrola 1. kusu ani sebelepší „vzorkování“. Tuto chybu mohla odhalit poctivá statistická analýza výsledků kontroly. Stávající kontrolní technologie Toyotu neochránily.


Audity u dodavatelů

Audity druhou stranou (2nd Party Audits – zákaznické audity) se staly významným nástrojem ověřování způsobilosti stávajících nebo potenciálních dodavatelů, zejména v automobilovém průmyslu. Pomocí těchto auditů má zákazník možnost se sám ujistit o tom, že certifikát příslušného systému kvality, vystavený nezávislým certifikačním místem, je opravdu vizitkou kvality a spolehlivosti daného dodavatele. Vedle toho může správně vedený audit u dodavatele sehrát významnou roli jako nástroj jeho dalšího rozvoje.


SPC a způsobilost procesu

SPC (statistická regulace procesu) je nástroj, který pomáhá předcházet vzniku neshodných výrobků ve výrobním procesu. Umíme-li jej správně použít, dokáže ušetřit spoustu zbytečných nákladů na interní zmetkovitost i případné reklamace u zákazníka. Také proto, že tento nástroj během své téměř stoleté historie nespočetněkrát dokázal udržet stabilní kvalitu výroby, je v automobilovém průmyslu jeho využití povinné. Je však vhodný i pro firmy, které v oblasti automobilového průmyslu nepůsobí.


Nástroje řešení problémů a zlepšování

Problémy, chyby a vady jsou nedílnou součástí každého, zejména výrobního procesu. Proto je nezbytné být na správné řešení důsledků, ale zejména příčin těchto problémů připraven.

Tento kurz je zaměřen na rozvoj tvůrčích metod a technik efektivního řešení problémů vyplývajících např. z reklamací, externích či interních auditů kvality nebo z požadavků na odstraňování plýtvání a zlepšování procesů.


TPM (Totálně produktivní údržba)

Výkon každé organizace závisí zejména na organizaci práce, využití základního vybavení a úrovně kvalifikace zaměstnanců. Pro docílení maximálního výkonu organizace je důležité optimálně využívat výkon strojů. Údržba strojů je z hlediska ztrát jednou z významných oblastí pro zvyšování produktivity i hledání zdrojů pro snižování nákladů.

Program TPM (Total productive maintenance) mění často zažitý přístup, že všechna péče o stroje a zařízení je v zodpovědnosti údržby. TPM využívá schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání. Z těchto důvodů je nanejvýš účelné tento progresivní přístup v organizacích používat.


Programy zlepšování + DOE

Velice často šetříme náklady a čas na úkor kvality. Šetřit se dá i jinak, než nakupovat nejlevnější (a nejméně kvalitní) materiál, z technologického postupu vytěsňovat kontroly a zatajovat zmetky! O účinných programech stálého zlepšování a jejich metodách (např. DOE) máte možnost dovědět se mnoho zajímavých informací na tomto kurzu.


MSA (Analýza systému měření)

Analýza systému měření (MSA = Measurement System Analysis) je jedním z důležitých požadavků kladených na velkosériovou a hromadnou výrobu z důvodu zabezpečení jejich efektivnosti.

Kvalita naměřených dat je definována statistickými vlastnostmi měření, získaných ze systému měření. Proto je potřeba získat spolehlivou znalost systému měření, která je nutná pro účelné řízení a prokazování kvality procesu realizace produktu. Požadavky na analýzu systému měření se opírají o závazné a doporučené předpisy normativního charakteru, využívané zejména v automobilovém průmyslu.


Harmonizovaná FMEA VDA/AIAG

AIAG (The Automotive Industry Action Gorup) a německá asociace automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) dlouho pracovaly na vytvoření prvního společného manuálu FMEA. V červnu 2019 bylo oficiálně publikováno první vydání AIAG & VDA FMEA Handbook (harmonizovaná FMEA). Změna v procesu FMEA vede uživatele ke sladění informací mezi jednotlivými kroky pro zajištění přesnosti a úplnosti FMEA.


Základy metrologie v systému kvality

Nezbytností pro úspěšné fungování firmy je znalost základních legislativních požadavků na řízenou metrologii a zároveň i požadavků managementu kvality a životního prostředí. Kurz přináší nezbytné a přehledné informace a je určen především pro uživatele měřidel z výrobních firem.


Kvalita pro mistry

Ve firmách s certifikovaným systémem managementu kvality má z hlediska zvyšování povědomí o kvalitě u personálu mimořádný význam funkce mistra. Podle našeho mínění tomu současná nabídka vzdělávacích programů plně neodpovídá, ať již z hlediska svého zaměření nebo délky trvání, a proto nabízíme tento prakticky zaměřený kurz přiměřeného rozsahu.


Statistické metody v kvalitě

Statistické metody jsou v certifikovaných systémech kvality přes veškerou jejich užitečnost bohužel stále spíše popelkou. Naším kurzem chceme přispět k šíření osvěty v této nepříliš populární oblasti především tím, že se budeme snažit ukázat lidskou tvář statistických metod jako poměrně jednoduchého, avšak velmi užitečného pomocníka při poskytování záruk za kvalitu zákazníkovi.


Audit produktu podle VDA 6.5

KVALITA představuje vedle ceny a schopnosti dodávat včas jeden ze tří základních požadavků zákazníků. AUDIT PRODUKTU je velmi účinným nástrojem kvalitativního benchmarkingu, který nám umožňuje zjistit naše postavení ve srovnání s konkurencí. Jistě ne každý pracovník podílející se na zabezpečování kvality (především) v automobilovém průmyslu potřebuje být certifikovaným auditorem ve smyslu licenčních požadavků VDA. Každopádně je však užitečné, když je s metodikou auditu výrobku podrobně seznámen.


Plánování kvality (APQP)

Moderní plánování kvality produktu (APQP) je projektovou záležitostí a vyžaduje znalost souvisejících nástrojů a metod na takové úrovni, aby bylo se zárukou zabezpečeno dosažení požadovaných parametrů kvality u finálního produktu.

Přehled nejdůležitějších nástrojů a metod pro APQP přináší tento kurz.


Interní auditor kvality II

Třebaže aktivní interní auditoři získávají během svého působení v této funkci ve firmě průběžně další a další zkušenosti, absolvované odborné doškolení (povinně max. po 3 letech) jim získané praktické zkušenosti obohatí o nejnovější informace z oboru kvality, aby neztratili potřebný odborný kontakt.


Interní auditor kvality I

Hlavním posláním pracovníků certifikované firmy zařazených do funkce interního auditora je zabezpečovat zpětnou vazbu o dosažené úrovni fungování systému managementu kvality, jeho účinnosti a efektivnosti a spolupracovat na hledání způsobů pro jeho další zlepšování. Tato činnost vyžaduje náležitou kvalifikaci ve smyslu požadavků norem ČSN EN ISO  9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2018.