Nakládání s odpady

1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový Zákon o odpadech, který nahradil zákon předchozí a také zrušil prováděcí předpisy. K tomuto dni rovněž vstoupil v platnost Zákon o výrobcích s ukončenou životností. Připravili jsme pro Vás kurz, který je zaměřen na nové a změněné povinnosti v oblasti nakládání s odpady.


Aktualizace normy ISO 14001:2015

V září 2015 vyšla v originále aktualizovaná norma ISO 14001. Má nejen novou strukturu, harmonizovanou s ostatními důležitými systémovými normami, ale přináší i řadu ostatních větších či menších změn. Podmínkou certifikace systému environmentálního managementu je během tříletého přechodného období aplikovat novelizované požadavky do stávajících podmínek.

O tom všem budou na našem kurzu poskytnuty zasvěcené informace– aktuálně již v návaznosti na vydání normy v českém překladu.


Nakládání s chemikáliemi podle REACH a CLP

Asi každý, kdo v rámci svého funkčního zařazení ve firmě nebo v organizaci alespoň částečně přichází do styku s oblastí nakládání s chemickými látkami a přípravky, má své zkušenosti s poměrně rozsáhlou legislativou, která tyto činnosti reguluje. Tato legislativa je současně v důsledku permanentních změn v řídících dokumentech EU podrobována neustálému rozšiřování. Nabízeným kurzem, vedeným zkušeným lektorem praktickou formou, chceme seznámit se současnou závaznou podobou legislativy v dané oblasti a pomoci tak ke kvalifikovanější orientaci zúčastněných.


Interní auditor EMS II

Certifikovaný systém environmentálního managementu firmy vyžaduje neustálou péči, aby byl trvale aktuální a odrážel veškeré nové požadavky, které jsou na jeho správnou funkci kladeny. Známá je především turbulence změn v legislativě, týkající se této oblasti. Nejen z toho důvodu, že jim to norma ISO 19011 ukládá, ale především proto, aby byli interní auditoři EMS schopni vykonávat kvalifikovaně svoji funkci, musejí být trvale s těmito změnami v kontaktu.


Interní auditor EMS I

Jednou z velmi důležitých povinností každé organizace s certifikovaným systémem environmentálního řízení (EMS) podle normy EN ISO 14001 je zajistit provádění interních auditů tohoto systému. Hlavním posláním interního auditora environmentálního systému je zabezpečovat informace o dosažené úrovni fungování, efektivnosti a účinnosti daného systému a spolupracovat na odhalování prostorů pro jeho další zlepšování. Tato činnost vyžaduje náležitou kvalifikaci ve smyslu požadavků norem ISO řady 14000 a 19011.


Environmentální legislativa

Zaváděním environmentálních systémů (EMS) a jejich správou ve firmách bývají pověřováni nejen zástupci vedení pro EMS, ale často i stávající představitelé vedení pro kvalitu. Těm obvykle chybí ucelený přehled o environmentální legislativě, jejíž dodržování je pro firmu povinností. Na potřebu souhrnné infor­movanosti o dané oblasti reagujeme tímto kurzem.

Absolventi předchozích běhů kurzu oceňují především praktickou použitelnost a zejména aktuálnost sdělených informací, neboť právě environmentální legislativa je jednou z oblastí, kde frekvence změn je mimořádně vysoká. Pro každý běh kurzu je zpracován formou přílohy ke studijním materiálům pro účastníky vždy k datu konání kurzu aktuální přehled platné environmentální legislativy.